Wij respecteren de privacy van onze klanten. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over u en gebruik van onze diensten hebben verkregen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

CreaMedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een klantenprofiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact

Contactgegevens CreaMedia
Marc Verbeeck, zaakvoerder, www.creamedia.be
Hortensialei 15, 2540 Hove, +32494 37 22 11, ondernemingsnummer BE 0869 762 772
Contacteer ons via info@www.creamedia.be voor eventueel meer informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verbeeck.marc@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CreaMedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • CreaMedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens worden door CreaMedia bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen CreaMedia en de klant. We hanteren standaard volgende termijnen:

 • Klantgegevens: 10 jaar
 • E-maillijst: 4 jaar
 • Lead of algemene gegevens: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
CreaMedia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar verbeeck.marc@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto. Dit ter bescherming van uw privacy. CreaMedia zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. CreaMedia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CreaMedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@www.creamedia.be.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan CreaMedia op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van onderheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wijzigingen van dit beleid
CreaMedia behoudt zich het recht om haar privacy beleid te allen tijde aan te passen. Gelieve daarom deze pagina geregeld op wijzigingen na te kijken. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 


Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij CreaMedia. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van CreaMedia.

Verwijzingen en hyperlinks
Eventuele verwijzingen naar, of hyperlinks met, andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CreaMedia geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.